Results 1 - 2 of 2 for UTP
  1. ... uridylyltransferase Galactosephosphate Uridylyltransferase GALT_HUMAN UDP Galactose Pyrophosphorylase UTP-Hexose-1-Phosphate Uridylyltransferase UTP:alpha-D-hexose- ...
  2. ... GALT deficiency UDP-galactose-4-epimerase deficiency disease UTP hexose-1-phosphate uridylyltransferase deficiency Genetic Testing Registry: ...